główna zawartość
artykuł nr 1

Majątek

MAJĄTEK SPÓŁKI

MAJĄTEK SPÓŁKI

Aktywa Spółki na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 84.435.386,56 PLN

Rzeczowe aktywa trwałe 80.474.184,36 zł,

w tym:

- grunty 4.073.225,00 zł

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 42.593.799,89 zł

- urządzenia techniczne i maszyny 1.415.642,06 zł

- środki transportu 357.279,34 zł

- środki trwałe w budowie 32.010.619,67 zł