główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr V/35/07 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA z dnia 6 marca 2007r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

                                     UCHWAŁA Nr V/35/07
                                         RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
   
                                                    z dnia  6 marca   2007 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

              Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591; z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558 i Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337 ) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 858) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

             § 1.  Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków zgodnie z wnioskiem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rawie Mazowieckiej z dnia 19.01.2007r., które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

             § 2. Taryfy wymienione w § 1 obowiązują na terenie miasta Rawa Mazowiecka w okresie Od 01.04.2007 r. do 31.03.2008 r.

             § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

             § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.