główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Struktura organizacyjna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPÓŁKI

STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPÓŁKI Rada Nadzorcza Przewodniczący - Wojciech Skoczek Członek - Witold Szymański Członek - Włodzimierz Błaszczyński Prezes Zarządu Sebastian Gromek Dyrektor Techniczny Mariola Milczarek ul. Słowackiego 70, tel. (0-46) 8142176 wew.15 e-mail: m.milczarek@rawik.pl Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy/Główny Księgowy Marzanna Machnicka ul. Słowackiego 70, tel. (0-46) 8142179 wew. 20 e-mail: m.machnicka@rawik.pl Radca Prawny Jolanta Miśkiewicz ul. Słowackiego 70, tel. (0-46) 8...

Utworzony: 2003-07-26 | Zmodyfikowany: 2018-12-12 07:08

2. Sprawozdania finansowe

Utworzony: 2014-08-04 | Zmodyfikowany: 2014-08-04 08:51

3. Majątek

Majątek

MAJĄTEK SPÓŁKI MAJĄTEK SPÓŁKI Aktywa Spółki na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 84.435.386,56 PLN Rzeczowe aktywa trwałe 80.474.184,36 zł, w tym: - grunty 4.073.225,00 zł - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 42.593.799,89 zł - urządzenia techniczne i maszyny 1.415.642,06 zł - środki transportu 357.279,34 zł - środki trwałe w budowie 32.010.619,67 zł

Utworzony: 2003-10-20 | Zmodyfikowany: 2014-07-31 08:58

4. KRS

Odpis KRS

Utworzony: 2008-05-16 | Zmodyfikowany: 2014-07-24 14:07

5. Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej adres: ul. Juliusza Słowackiego 70 96-200 Rawa Mazowiecka tel./fax (0-46) 814 21 76, 814 39 15, 814 26 67 e-mail: rawik@rawik.pl nowa strona: www.rawik.pl Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i adresem w miejscowości Rawa Mazowiecka, ul. Juliusza Słowackiego 70, tel. 0 (46) 814 21 76, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Łódź-Śródmieście XX Wydzi...

Utworzony: 2003-06-29 | Zmodyfikowany: 2014-07-24 14:03

6. Procedury przyjmowania i załatwiania spraw

ZAŁATWIANIE SPRAW Wszystkie sprawy w zakresie usług Wod-Kan świadczonych przez Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckie kompleksowo obsługiwane są przez: Wydział Wod.-Kan. w siedzibie Spółki przy ulicy Słowackiego 70 w Rawie Mazowieckiej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 numer telefonu (0-46) 814 21 76 wew. 17 Wnioski formalne należy przesyłać na adres Spółki lub składać w sekretariacie. Dział rozliczeń z odbiorcami mieszczący się w si...

Utworzony: 2010-07-08 | Zmodyfikowany: 2013-08-13 10:12

7. lata następne

Przetargi z lat następnych

Przetargi z lat następnych znajdują się na stronie www.rawik.pl pod linkiem: http://www.rawik.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=10&Itemid=19

Utworzony: 2011-01-14 | Zmodyfikowany: 2011-01-14 12:12

8. lata następne

Przetargi z lat następnych

Przetargi z lat następnych znajdują się na stronie www.rawik.pl pod linkiem: http://www.rawik.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=11&Itemid=20

Utworzony: 2011-01-14 | Zmodyfikowany: 2011-01-14 12:08

9. Zbiorcza tabela opłat i cen

OBOWIĄZUJĄCA ZBIORCZA TABELA OPŁAT I CEN

Tabela 1. Wysokość cen na okres od dnia 1 kwietnia 2010 r. do dnia 31 marca 2011 r. (w złotych, netto): TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW USŁUG Jednostka rozliczeniowa STAWKA W OKRESIE OD 01.04.2010 DO 31.03.2011 netto bez VAT W O D A 1WA zł / m3 3,20 1WB*) zł / m3 3,20 2W zł / m3 3,20**) 3W zł / m3 3,20**) Ś C I E K I S A N I T A R N E I P R Z E M Y S Ł O W E 1SA zł / m3 4,50 1SB*) zł / m3 4,50 2S zł / m3 6,42**) Ś C I E K I O P A D O W E I R O Z T O P O W E 1D zł / m2 / m-c 0,10 2D zł / m2 /...

Utworzony: 2006-03-29 | Zmodyfikowany: 2010-07-08 10:34

10. Cennik usług

Cennik usług

CENNIK OPŁAT obowiązujący od dnia 1.04.2010r. 1. OPŁATY ZA ŚCIEKI I ODPADY OCZYSZCZANE I UNIESZKODLIWIANE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW. 1) Opłaty za ścieki dostarczane taborem asenizacyjnym do oczyszczalni wynoszą: a) ścieki socjalno –bytowe - 7,14 zł/m3 b) ścieki przemysłowe - 5,49 zł/kg ChZT 2) Opłaty za odpady (o kodach: zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r.; 02.02.99 – inne niewymienione odpady, 19.08.09 -Tłuszcze i mieszaniny olejó...

Utworzony: 2008-10-22 | Zmodyfikowany: 2010-07-08 09:15

11.

ZAŁATWIANIE SPRAW Wszystkie sprawy w zakresie usług Wod-Kan świadczonych przez Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckie kompleksowo obsługiwane są przez: Kierownika Wydziału Wod-Kan P. Andrzeja Antosika w siedzibie Spółki przy ulicy Słowackiego 70 w Rawie Mazowieckiej codziennie w godzinach od 7:00 do 15:00 numer telefonu (0-46) 814 21 76 wew. 17 Wnioski formalne należy przesyłać na adres Spółki lub składać w sekretariacie. Dział rozliczeń z odbiorcami mie...

Utworzony: 2006-06-07 | Zmodyfikowany: 2010-07-08 08:36

12. Rok 2009

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości Q=7000 m3/d dla miasta ...

DOKUMENTACJA TECHNICZNA - DO POBRANIA PONIŻEJ W polu "Nazwa użytkownika" wpisać: User W polu "Hasło" wpisać: UsEr!+123

Utworzony: 2009-10-28 | Zmodyfikowany: 2010-05-05 13:43

13. Regulamin zamówień

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 14.000 EU...

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 14.000 EURO PRZEZ RAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA Sp. z o.o. §1 1. Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., udzielając zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, realizuje zamówienie bez obowiązku stosowania przepisów i zasad określonych Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. ...

Utworzony: 2009-07-06 | Zmodyfikowany: 2010-03-11 14:32

14. Rejestry i ewidencje

REJESTRY I EWIDENCJE

REJESTRY I EWIDENCJE Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej prowadzi ewidencję osób i podmiotów korzystających z usług Spółki. Informacje udostępniane są na uzasadniony wniosek zainteresowanej osoby lub podmiotu oraz organów władzy i administracji.

Utworzony: 2003-10-20 | Zmodyfikowany: 2010-03-11 14:19

15. Komunikaty o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Utworzony: 2007-01-03 | Zmodyfikowany: 2010-01-22 08:51

16. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego i ul. Dolnej wraz z oczyszczalnią wód deszczowych

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego i ul. Dolnej wraz z oczyszczalnią ...

Utworzony: 2009-11-30 | Zmodyfikowany: 2009-11-30 09:43

17.

Strona w budowie

Utworzony: 2003-10-20 | Zmodyfikowany: 2009-10-29 12:05

18. Ogłoszenia o wyborze oferty

Informacja o wynikach postępowania RAWiK 04/2009

Utworzony: 2009-10-27 | Zmodyfikowany: 2009-10-27 14:17

19. Rok 2009

Dostawa systemu do telewizyjnej inspekcji rur kanalizacyjnych

Utworzony: 2009-10-07 | Zmodyfikowany: 2009-10-15 14:28

20. Wykaz zawartych umów

Wykaz zawartych umów w ramach zamówień publicznych

Utworzony: 2009-09-15 | Zmodyfikowany: 2009-09-15 09:15